ساخت استودیوهای مسترینگ

در این مقاله قصد داریم روش های مرسوم برای ساحت استودیو میکس و مسترینگ، با تکیه بر علم آکوستیک را خدمتتان ارائه دهیم.

سوال اولی در ساخت استودیوهای مسترینگ پیش می آید این است که ساخت استودیو مبتنی بر طراحی و سیلقه است و یا اندازه گیری و علم؟ پاسخ هر دو گزینه است، بدون اندازه گیری اعتبار سنجی (Validation) طراحی امکان پذیر نیست. و بدون دانستن مبانی، طراحی شانسی است.

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 7

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 9

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 11

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 13

 

در طراحی استودیو چه چیز هایی ضروری است؟ چه چیزهایی سلیقه ای است؟

ضروری (Tom Hidley)

 • تقارن در راستای طولی، مهم برای صدای استریو (stereo image)
 • نداشتن بازتاب از دیوار پشت
 • نداشتن بازتاب از سقف
 • زمان بازآوایی (واخنش) پایین
 • صدای پس زمینه‌ی کم
 • ایدئال: بلندگو‌ها در دیوار

ضروری: شناخت ویژگی های اصلی صدا

فرکانس
طول موج
سرعت صوت
فشار
توان
شدت
تراز‌ها (تراز فشار، تراز توان، تراز شدت)

ضروری: شناخت پدیده‌های اصلی آکوستیکی

انتشار (propagation)
جذب (absorption)
بازتاب (reflection)
عبور (transmission)
سرایش (انتقال جانبی یا flanking)
پراش (diffraction)
پراکندگی (scattering)

ضروری: شناخت ویژگی‌های میدان‌های آکوستیکی

میدان پخش (field diffuse)
میدان آزاد (field free)
میدان نزدیک (field near)
میدان دور (field far)
میدان بازآوا (field reverberant)
بازتاب‌های متأخر (late reflections)

ضروری: شناخت ویژگی های زمانی صدا در محیط

صدای مستقیم (sound direct)
بازتاب‌های اولیه (reflections early)
بازتاب‌های متأخر (reflections late)
میدان بازآوا (field reverberant)

 

سلیقه ای: انتخاب بین سه طراحی اصلی

منطقه بدون بازتاب(Reflection Free Zone – RFZ)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 15

 

یک سر زنده یک سر مرده!(Live End Dead End – LEDE)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 17

 

بدون فضا (Non-Environment)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 19

سلیقه ای: نحوه ی کاهش فرکانس های بم

 • جاذب های دیافراگمی.
 • جاذب های هلمهولتز.
 • فوم های سنگین.  تله باس (Bass trap)

سلیقه ای:

 • رنگ پارچه ها و دیوارها
 • استفاده از خوشبوکننده
 • نگه داشتن گربه

 

مسئله ای که در انتخاب طرح باید در نظر بگیریم چیست؟

 1. شنیدن دقیق آنچه ضبط شده مانند اتاق بی پژواک  (anechoic / dead room)
 2. شنیدن آنطور که دیگران در اتاق هایشان خواهند شنید.  مانند اتاق زنده(live room)

 

 

 

(۱)
مبانی آکوستیک ساختمان
(Building Acoustics)

 

 

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 21

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 23

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 25

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 27

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 29

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 31

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 33

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 35

ادراک بلندی صدا

منحنی های بلندی صدا (contours Loudness)

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 37

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 39

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 41

 

نمودار های (فیلترهای) توزین (Weighting)

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 47

 

نوفه پس زمینه (Noise Background)

معیارهای نوفه(NC: Noise Criteria)          معیارهای اتاق (RC: Room Criteria)         رده بندی نوفه (NR:Noise Ratings)

 

معیارهای نوفه(NC: Noise Criteria)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 49

 

معیار های اتاق (RC: Room Criteria)مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 51

رده بندی نوفه(NR: Noise Rating)

برای استودیو مسترینگ بسته به استاندارد:
EBU 3276) NR10-15)
Building Acoustics) NR25)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 53

 

 

(۲)
افت انتقال صدا
(Sound transmission loss)

 

 

رده ی عبور صدا(رایج در US)                                                        Sound Transmission Class (STC)

شاخص کاهش صدا (رایج در IOS)                                                Sound Reduction Index(SRI)

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 59

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 61

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 63

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 65

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 67

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 69

 

 

 

 

(۳)
آکوستیک اتاق
(Room Acoustics)

 

 

مُدهای روزنانس اتاق

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 71

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 73

 

فرض های amroc

            اتاق مکعب مستطیلی                                                   احتمال دارد در واقعیت کمی بالا و پایین باشد

 

فرکانس شرودر

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 75

 

اهمیت فرکانس شرودر

 

𝑓 > 𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟ö𝑑𝑒𝑟

بالای فرکانس شرودر: میدان پخش (diffuse)

تشخیص مُدها راحت نیست

مدلسازی با نرم افزارهای آکوستیک هندسی

 

𝑓 < 𝑓𝑠𝑐ℎ𝑟ö𝑑𝑒𝑟

پایین فرکانس شرودر: اهمیت تشدیدها (Resonance)

قله و دره (Dip & Peak) قابل شنیدن است

مدلسازی با نرم افزارهای آکوستیک موجی

 

هدف در طراحی

کاهش فرکانس شرودر تا زیر ۵۰ هرتز (برای موسیقی ریتمیک)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 77

اندازه گیری زمان واخنش

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 79

 

 

محاسبه زمان بازآوایی (Time Reverberation)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 81

 

 

 

(۴)
اندازه گیری پاسخ ضربه
(Impulse Response Measurement)

 

 

 

 

 

پاسخ ضربه (Response Impulse)

 

قانون کلی:

صدای مستقیم حداقل ۱۰dB از بازتاب های اولیه (و طبعا میدان بازآوا قوی تر باشد)

 

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 93

هدف از انتخاب طرح استودیو

دستکاری پاسخ ضربه به صورتی که صدای مستقیم بدون تداخل شنیده شود. (بخش زرد)مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 95

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 97

 

 

سه طرح اصلی استودیوی مسترینگ

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 99

 

بدون فضا
(Non-Environment)

یک سر زنده یک سر مرده!
(Live End Dead End – LEDE)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 111

 

منطقه بدون بازتاب
(Reflection Free Zone – RFZ)

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 117

 

تکنیک آینه (Controlled Image Design)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 119

 

 

جاذب های فرکانس های میانی و باالیی فقط جایی که الزام هستند
باس جداگانه باید جذب شود

 

 

طرح چهارم

محیط پژواکی(ambechoic)

 

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 131

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 133

 

 

صدای مستقیم حداقل ۲۰dB از بازتاب های اولیه استمبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 135

جاذب ها

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 137

 

جاذب های متخلخل

بهترین بازدهی در نقطه ی ماکزیمم سرعت ذره: با فاصله از دیوار

 

 

تأثیر ضخامت جاذب های متخلخل بر جذب صدا (نمونه پشم شیشه ۳۲)مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 143

تأثیر فاصله ی هوای پشت جاذب متخلخل بر جذب صدا (نمونه پشم شیشه ۱۲)

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 145

 

جاذب های دیافراگمی (Panel)

بهترین بازدهی در نقطه ی ماکزیمم فشار ذره:
روی دیوار (شرایط مرزی معادله موج)مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 147

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 149

 

جاذب های هلمهولتز (Helmholtz)

 

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 155

پخشاگرها                                                                     Quadratic Residue Diffuser (QRD)

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 163

 

اندازه گیری پاسخ ضربه (Impulse Response) و پاسخ فرکانسی (Frequency Response)

 • نرم افزار آرتا arta
 • میکروفن اندازه گیری
 • بلندگو و سیگنال نویز تناوبی
 • Maximum Length Signal (MLS)

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 165

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 167

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 169

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 171

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 173

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 175

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 177

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 179

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 181

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 183

 

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 185

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 187

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 189

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 191

مبانی آکوستیک در طراحی و ساخت استودیو های مسترینگ 193

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *